Cílem projektu Stavebni-rizeni.cz je poskytnout účastníkům územního a stavebního řízení ucelené informace a kontakty a usnadnit jim tak tento legislativní proces.


Žádost o dodatečné stavební povolení


Znění dotazu:

Dobrý den,

mohla bych Vás poprosit o podrobnější informace k žádosti o dodatečné stavební povolení? Našla jsem pouze informace ze starého stavebního zákona a nepodařilo se mi zjistit, zda došlo k nějaké změně. Mockrát děkuji

Klára P., 11. 04. 2014Odpověď:

Dobrý den,

bohužel neuvádíte, o jaký typ stavby se jedná. Uděláme tedy obecný souhrn s informacemi k dodatečným žádostem o stavební povolení.

Pro dodatečné stavební povolení je vyhrazen v aktuálním stavebním zákoně § 129, který řeší problematiku podrobněji, než tomu bylo u starého stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Proces získání dodatečného stavebního povolení se vždy váže k nařízení odstranění stavby viz. odst. 2 § 129:

Stavební úřad zahájí řízení o odstranění stavby uvedené v odstavci 1 písm. b). V oznámení zahájení řízení vlastníka nebo stavebníka poučí o možnosti podat ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení žádost o dodatečné povolení stavby. Byla-li žádost o dodatečné povolení podána před zahájením řízení o odstranění stavby, má se za to, že byla podána v okamžiku zahájení řízení o odstranění stavby. Pokud stavebník nebo vlastník stavby požádá ve  stanovené lhůtě o její dodatečné povolení, stavební úřad přeruší řízení o odstranění stavby a vede řízení o podané žádosti.

V zákonné lhůtě 30 dnů je tedy nutné podat žádost o dodatečné stavební povolení. Rozsah žádosti je stejný jako u standardního povolení/ohlášení:

Jde-li o stavbu vyžadující stavební povolení, žadatel předloží podklady předepsané k žádosti o stavební povolení. Jde-li o stavbu vyžadující ohlášení, žadatel předloží podklady předepsané k ohlášení. Jde-li o stavbu vyžadující pouze územní rozhodnutí, žadatel předloží podklady předepsané k žádosti o územní rozhodnutí.

V řízení o dodatečném povolení stavby stavební úřad postupuje přiměřeně podle § 90 a § 110 až 115; ohledání na místě je povinné.

Lze tedy říci, že dodatečné stavební povolení má téměř totožný průběh jako standardní řízení (povolení/ohlášení). Žadatelé jej bohužel často chápou mylně – domnívají se totiž, že v dodatečném stavebním řízení je posuzování staveb mírnější, což samozřejmě není pravda. 

Podmínky dodatečného povolení pro stavby prováděné nebo provedené bez rozhodnutí nebo opatření nebo jiného úkonu vyžadovaného stavebním zákonem anebo v rozporu s ním definuje odst. 3 § 129:

Stavbu lze dodatečně povolit, pokud stavebník nebo její vlastník prokáže, že:

a) není umístěna v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo s územním opatřením o asanaci území nebo s předchozími rozhodnutími o území,
b) není prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje,
c) není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním právním předpisem.

Bude-li stavba dodatečně povolena, stavební úřad řízení o odstranění stavby zastaví. Dodatečné povolení nahrazuje v příslušném rozsahu územní rozhodnutí. Bude-li předmětem dodatečného povolení rozestavěná stavba, stavební úřad stanoví podmínky pro její dokončení.
3,67 z 5 (6 hlasů)

Diskuze

TOPlist